Програму вивчення навчальної дисципліни «Ілюстрація» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн, галузі знань 02 Культура і мистецтво.

Предметом вивчення курсу є прийоми створення ілюстрацій в різних техніках для об’єктів дизайну (комікс, книжкова графіка, анімація).  

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Українська мова, Композиція, Кольрознавство, Рисунок, Візуальні комунікації.

Забезпечувані дисципліни: Відеомонтаж та відео дизайн, web-дизайн.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Віммельбух.

Мета навчального курсу: засвоєння і практичне закріплення основних прийомів створення ілюстрації для об’єктів дизайну різних медійних сфер діяльності (видавнича справа, поліграфія, motion-дизайн тощо); розвиток абстрактного мислення і творчого потенціалу; засвоєння алгоритмів створення об’єктів дизайну від розробки ілюстрації до рекламної (проектної) презентації готового недійного продукту.

Завдання навчальної дисципліни: надання студентам знань і практичних навичок з різновидів прийомів стилізації та ілюстрування текстової інформації; оволодіння навичками створення книжкової ілюстрації; оволодіння навичками створення сюжетної ілюстрації; вивчення спеціалізованих програм для анімації та 3D-моделювання.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей):

знати:

-      завдання, які стоять перед сучасним дизайном поліграфічної продукції;

-      теоретичні основи дизайну та композиції;

-      закономірності та типові підходи створення графічної подачі шрифтової інформації;

-      функції шрифтів та вплив їх відображення на людину;

-      прийоми стилізації персоналій та об’єктів середовища під об’єкт дизайну та технологію створення ілюстрації;

-      особливості ілюстрацій під вікові групи споживачів;

-      прийоми гармонізації композиції;

-      різновиди книжкових ілюстрацій та прийоми їх композиційного вирішення;

-      особливості застосування ілюстрації (персонаж, середовище, інфографіка) в моушн-дизайні.

вміти:

використовувати системний метод аналізу тенденцій в оформленні 

-      книжкових та поліграфічних виробів;

-      вести творчий пошук, використовуючи графічний метод створення, метод трансформації, стилізації;

-      організовувати елементи об’ємно-просторової форми;

-      виявляти аудиторію для якої створюється графічний шрифтовий образ, подається інформація;

-      знайти оригінальні рішення композиції ілюстрування текстової інформації для подачі різнотипної інформації, для різних вікових категорій та різних соціальних верств;

-      досягти графічної культури виконання, точності та ретельності опрацювання ескізів;

-      співвідносити пропорції і масштаб роботи характеру поставленого завдання.

компетентностей:

-      здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вдосконалення розвитку свого інтелектуального та загальнокультурного рівня;

-      здатність до генерації інноваційних ідей в дизайні на основі інтеграції знань та практичних навичок з різних видів мистецтв, традиційних технік та новітніх технологій;

-      використання раціональної та логіко-інтуїтивної складової процесу творчості;

-      готовність здійснювати пошук інноваційних художньо-технологічних рішень та адаптувати їх до умов конкретного творчого завдання;

-      здатність використовувати властивості матеріалів в поліграфії та творчій графічній діяльності;

-      використання традицій національної культури та розвиток національних традиції в дизайні;

-      виховання художньо-естетичної культури та художнього смаку;

У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких соціальних навичок (soft-skills):

-      володіння професійною термінологією;

-      користуватися спеціалізованими програмами: Adobe Illustrator (Corel Draw), Adobe InDesign, Adobe Animate (Flash), Krita, 3Dmax (3D coat) та іншими;

-      продуктивно працювати в команді та окремо;

-      проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;

-      проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій в освітній діяльності;

вміти презентувати свої творчі набутки.