Програму вивчення навчальної дисципліни «Вступ до спеціальності» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.

Предметом вивчення курсу є  вивчення провідних понять і положень теорії та методики фізичного виховання, їх трактування вченими та керівниками навчально-тренувального процесу.

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

Змістовий модуль 1. Організаційні основи фізичного виховання та спорту.

Змістовий модуль 2. Професійна діяльність у сфері фізичного виховання та спорту.