Курс «Безпека життєдіяльності і охорона праці» підготовлений для здобувачів першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство»  для денної форми навчання? має чітку професійну спрямованість підготовки майбутніх фахівців.

Навчальна програма з дисципліни «Безпека життєдіяльності і  охорона праці» тісно пов’язана з основними завданнями підготовки фахівця.

Мета викладання дисципліни: надати майбутнім спеціалістом теоретичні знання й практичні навички, необхідні для створення безпечних та нешкідливих умов життєдіяльності, а також для прогнозування й прийняття грамотних рішень в умовах надзвичайних ситуацій по захисту населення та виробничого персоналу об’єктів народного господарства від можливих наслідків аварій, катастроф, стихійного лиха й застосування сучасних засобів поразки, а також в період ліквідації цих наслідків.

Вирішення цих питань має забезпечити формування адекватного мислення та цілісної системи знань необхідних для прийняття обґрунтованих рішень на рівні людини,сім’ї, суспільства, підприємств,галузей, країни в цілому.