Програму вивчення навчальної дисципліни «Дизайн-проєктування одягу» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 022 Дизайн галузі знань 02 Культура і мистецтво.
Предметом вивчення курсу є засоби, прийоми та принципи дизайн-проєктування одягу.
Міждисциплінарні зв’язки: забезпечуючі дисципліни – Композиція, Основи рисунку, Основи живопису та кольорознавства, Технологія та матеріалознавство, Художнє конструювання та моделювання.
Забезпечувані дисципліни: всі фахові дисципліни з дизайну одягу.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Костюм і процес проєктування
Змістовий модуль 2. Проєктування костюму в різних художніх системах.