Програму вивчення вибіркової дисципліни «Спеціальні методики навчання дітей зі складними порушеннями розвитку» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки студентів другого (магістерського) рівня спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка.