Предметом вивчення курсу є прийоми створення ілюстрацій в різних техніках для об’єктів дизайну (комікс, книжкова графіка, поліграфічна продукція).

Мета навчального курсу: засвоєння і практичне закріплення основних прийомів створення ілюстрації; розвиток абстрактного мислення і творчого потенціалу; засвоєння алгоритмів створення об’єктів дизайну від розробки ілюстрації до презентації готового продукту графічного дизайну.

Завдання навчальної дисципліни: надання студентам знань і практичних навичок з різновидів прийомів стилізації та ілюстрування текстової інформації; оволодіння навичками створення книжкової ілюстрації; оволодіння навичками створення сюжетної ілюстрації; вивчення спеціалізованих графічних програм.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей):

знати:

 • завдання, які стоять перед сучасним дизайном поліграфічної продукції;

 • теоретичні основи дизайну та композиції;

 • закономірності та типові підходи створення графічної подачі шрифтової інформації;

 • функції шрифтів та вплив їх відображення на людину;

 • прийоми стилізації персоналій та об’єктів середовища під об’єкт дизайну та технологію створення ілюстрації;

 • особливості ілюстрацій під вікові групи споживачів;

 • прийоми гармонізації композиції;

 • різновиди книжкових ілюстрацій та прийоми їх композиційного вирішення;

 • особливості застосування ілюстрації (персонаж, середовище, інфографіка) в графічному дизайні.


вміти:

 • використовувати системний метод аналізу тенденцій в оформленні книжкових та поліграфічних виробів;

 • вести творчий пошук, використовуючи графічний метод створення, метод трансформації, стилізації;

 • організовувати елементи об’ємно-просторової форми;

 • виявляти аудиторію для якої створюється графічний шрифтовий образ, подається інформація;

 • знайти оригінальні рішення композиції ілюстрування текстової інформації для подачі різнотипної інформації, для різних вікових категорій та різних соціальних верств;

 • досягти графічної культури виконання, точності та ретельності опрацювання ескізів;

 • співвідносити пропорції і масштаб роботи характеру поставленого завдання.

компетентностей:

 • здатність до абстрактного мислення, аналізу і синтезу, вдосконалення розвитку свого інтелектуального та загальнокультурного рівня;

 • здатність до генерації інноваційних ідей в дизайні на основі інтеграції знань та практичних навичок з різних видів мистецтв, традиційних технік та новітніх технологій;

 • використання раціональної та логіко-інтуїтивної складової процесу творчості;

 • готовністьздійснюватипошукінноваційниххудожньо-технологічнихрішень та адаптуватиїх до умов конкретного творчогозавдання;

 • здатність використовувативластивостіматеріалів в поліграфії та творчійграфічнійдіяльності;

 • використаннятрадиційнаціональноїкультури та розвитокнаціональнихтрадиції в дизайні;

 • вихованняхудожньо-естетичноїкультури та художнього смаку;