Предметом курсу є процес оволодіння живописно-колористичною грамотою, засвоєння техніки та технології живописного та декоративно-стилізованого зображення людини, використовуючи при цьому як традиційні, так і декоративні техніки живопису, застосування набутих знань і вмінь у навчальній та фаховій діяльності.

Мета навчального курсу: формування професійних знань та умінь, необхідних для вираження творчого задуму засобами декоративного живопису, формування індивідуального стилю майбутнього фахівця.


Завдання навчальної дисципліни:

 • вивчення теоретичних основ образотворчого мистецтва,;

 • вивчення законів живописної грамоти;

 • вивчення методів, прийомів та технік декоративного живопису;

 • вивчення методів, прийомів та способів стилізації у живопису;

 • формування практичних вмінь із застосування методів, прийомів та технік традиційного та декоративного живопису, а також надбань художників XX і XXI ст. ;

 • формування образотворчої культури, живописної майстерності, та творчої індивідуальності майбутнього фахівця.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей):

знати: предмет та завдання основ живопису; основні засоби виразності живопису; методичну послідовність виконання живописної роботи з натури; закономірності впливу кольору джерела світла на колір об’єкта зображення; закономірності змінення кольору та контрастів в залежності від повітряної та світлової перспективи; основи кольорового рефлексного взаємозв’язку між об’єктами натури та основні елементи розподілу світлотіні за формою предмету або живої натури; основи техніки живопису різними видами фарб; основи техніки декоративного живопису, принципи стилізації живої натури.

вміти: відображати елементи світлотіні на формі предмета або живої натури за рахунок кольору та тону; використовувати прийоми колористичної та композиційної гармонізації для досягнення художньої цілісності живописної роботи; передавати індивідуальні характеристики натури; володіти та правильно використовувати декоративні прийоми і техніки живопису; передавати засобами живопису форми живої натури; володіти методами стилізації та узагальнення.

компетенцій: здатність застосовувати арсенал засобів образотворчого мистецтва: рисунок, колір, пластику, композицію, техніку і технологію для художнього перетворення оточуючого середовища; здатність самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно поповнювати знання, підвищувати професійний рівень; здатність застосовувати основні методи аналізу, опису, порівняння, класифікації, оцінювання творів мистецтва; здатність організувати практичну та самостійну роботу з дисципліни «Декоративний живопис» відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; здатність використовувати інформаційні технології для розв’язання експериментальних і практичних завдань з навчальної дисципліни «Декоративний живопис»; розуміння суті закономірностей процесу відображення оточуючого середовища через призму власного світогляду;

У процесі засвоєння дисципліни бакалавр має набути таких соціальних навичок (soft-skills):

 • здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, володіння основами ділового спілкування, навичками роботи в команді;

 • здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням професійної термінології;

 • здатність засвоювати наукові та культурні досягнення світової цивілізаціі;

 • дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній діяльності;

 • проявляти самостійність та відповідальність у професійній діяльності.