Мета дисципліни: формування у студентів знань щодо сутності  економічного механізму  діяльності підприємств харчової промисловості.

Загальна кількість годин - 90 ( у тому числі: лекції - 20 год., практичні заняття - 10 год, самостійна робота - 60 год.)

Змістовий модуль 1. Особливості діяльності підприємств  харчової промисловості у ринкових умовах господарювання

Змістовий модуль 2.Економічний механізм функціонування підприємств харчової промисловості

Форма підсумкового контролю - диф.залік