Мета вивчення курсу “Здоров’я людини (основи медичних знань, вікова фізіологія, валеологія)” – дати студентам знання з вікових особливостей дитячого організму, надати основні відомості про роль валеології у просвітницькій роботі щодо формування здорового способу життя, дати уявлення про методи збереження здоров’я, запобігання захворювань, отруєнь, травм та нещасних випадків, формування здорового способу життя; попе-редження шкідливих звичок, а також про основні ознаки та наслідки захво-рювань, отруєнь та травм, які становлять небезпеку для життя та здоров’я людини, методи їх попередження і подолання; забезпечення наявності у бакалаврів необхідного рівня знань, вмінь та навичок з першої медичної допомоги, які необхідні майбутньому фахівцю у відповідності до кваліфіка-ційної характеристики випускника, що передбачені чинними Державними освітніми стандартами.

Завдання курсу:

Методичні

1.   Викласти теоретичні основи вікової фізіології і валеології та методологічні особливості застосування отриманих знань на практиці.

2.   викласти теоретичні основи першої допомоги при різноманітних невідкладних станах, гострих захворюваннях; сприяти засвоєнню принципів профілактичних заходів та методологічних особливостей застосування отрима-них знань на практиці.

3.   Сформувати уявлення про сучасний стан розвитку відомостей про вікові особливості організму, що розвивається, його взаєминах з навколишнім середовищем.

3. Сприяти засвоєнню основних закономірностей, що визначають принципи збереження і зміцнення здоров'я дітей, умови їх високої працездатності  у різних видах учбово-пізнавальної діяльності.

        Практичні

1. Дати змогу майбутнім реабілітологам опанувати практичними навичками з даної дисципліни, які необхідні  для того, щоб на науковій основі організувати процес реабілітації дітей різного віку.

2. Навчити обирати ефективні форми проведення, виховних, соціально-адаптаційних, реабілітаційних, корекційних заходів та занять.

3. Дати змогу майбутнім факівцям опанувати практикними на-вичками з даної дисципліни, які необхідні для того, щоб на науковій основі організувати процес надання першої медичної допомоги, обирати ефективні форми проведення профілактичних заходів та занять, що поліпшують стан хворих.

     Пізнавальні:

1.      дати уявлення про сучасний стан розвитку основ медичних знань;

2.      озброїти знаннями закономірностей змін у стані здоров’я хворих, факторах соціально-економічного, біологічного, антропогенного, медичного характеру, що впливають на нього.

Перелік знань та умінь студентів

Студенти повинні знати:

- медицина: визначення, завдання, розділи; історія розвитку медицини;

- фактори, що впливають на здоров'я людини;

- значення вікової фізіології для психології і педагогіки. Методи вивчення вікової фізіології. Зв'язок вікової фізіології з дисциплінами біологічного циклу, педагогікою та медициною;

- поняття про фізичний розвиток. Біологічний вік, критерії його визначення. Вікову періодизація. Структурну організацію живого організму. Поняття про гармонійний та дисгармонійний розвиток.

- поняття про подразники. Класифікацію подразників. Будова нейрона. Рефлекс. Рефлекторна дуга. Відділи нервової системи, їх функції вікові особливості.

- поняття про вищу нервову діяльність. Умовні та безумовні рефлекси. Метод електроенцефалографії. Відмінність умовних рефлексів від безумовних. Умови утворення умовних рефлексів. Механізм утворення умовних рефлексів. Динамічний стереотип. Поняття про типи ВНД. Класифікацію типів ВНД за Павловим.

- вчення І.П.Павлова про аналізатори. Сенсорні системи організму. Функціональне дозрівання сенсорних систем. Вікові особливості аналізаторів.

- поняття про травму; переломи й вивихи: симптоми, перша допомога на місці події;;

- види зовнішньої кровотечі; способи припинення кровотеч; накладення асеп-тичної пов'язки у сполученні з піднесеним положенням

- основні види поранень та основні принципи лікування ран; особливості по-ранень в залежності від локалізації;

- основні поняття десмургії, асептики та антисептики; види пов’язок і правила їх накладення;

- реаніматологія: основні поняття; реанімаційні заходи на місці випадку;

-основні види гострих захворювань легень, серця; основні види гострих гнійних захворювань шкіри; основні види антропонозних повітряно-краплинних і кишкових інфекцій: причини, симптоми; основні види венеричних захво-рювань: характеристики збудників, клінічні прояви, профілактика.

 

Студенти повинні вміти:

-проводити антропометричні дослідження (соматометричні, фізіометричні, стоматоскопічні);

- визначати фізичний розвиток та давати йому оцінку;

- перевіряти колінний рефлекс, вміти намалювати рефлекторну дугу;

- довести, що рефлекс ковтання не може здійснюватися без подразнення кореня язика

- провести пробу Ромберга (простежити рефлекси середнього мозку);

- викликати орієнтувальний рефлекс;

- проводити пальце-носову мозочкову пробу;

- досліджувати пам'ять, увагу, рівень інтелектуальних здібностей за відповідними методиками;

- визначати гостроту зору;

- визначати та давати оцінку природному та штучному освітленню аудиторії;

- порівнювати повітряну і кісткову провідність звуку;

- визначати направленість звуку;

- схематично намалювати будову шкіри;

- визначати ЖЄЛ за допомогою повітряного або водяного спірометрів;

- давати оцінку повітряному режиму аудиторії;

 - вимірювати артеріальний тиск за допомогою тонометру;

- вимірювати ЧСС;

 - визначати реакцію серцево-судинної системи на дозоване навантаження (проба Літунова);

- розраховувати енергетичну цінність раціону;

- складати меню сніданку, обіду чи вечері для дітей різного віку відповідно до калорійності продуктів;

- досліджувати вікові зміни швидкості руху кисті;

- визначати види постави людини;

- визначати рухливість шийного відділу хребта;

- визначати гнучкість плечового поясу;

- визначати рухливість променево-зап’ясного суглоба та еластичність м’язів кисті і передпліччя;

- давати характеристику стопи;

- давати гігієнічну оцінку розкладу уроків;

- оцінювати відповідність меблів зросту учнів;

- давати санітарно- гігієнічну оцінку шкільному підручнику;

- надати першу невідкладну допомогу при виникненні помилкового крупу, нападу бронхіальної астми, гострої судинної недостатності, гіпертонічного кризу, нападу стенокардії, «гострого живота», епілептичного й істеричного припадку, гострих отруєнь, алергічних реакцій, при закритих і відкритих ушкодженнях, при травматичному шоку, при опіках і відмороженнях, при укусах тварин і комах, при влученні стороннього предмета в око, вухо, горло й ніс;

- проводити непрямий масаж серця;

- проводити штучну вентиляцію легенів;

- накладати джгут та імпровізований джгут; закручення при кровотечах;

- накладати бинтові пов'язки на різні ділянки тіла;

- накладати імпровізовані шини;

- забезпечити іммобілізацію при ушкодженнях кісток таза й хребта;

- забезпечити безпечну доставку хворого й потерпілого в лікувальну установу.

    У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути таких результатів навчання:

1.  Здатність опанувати навички сучасних наукових поглядів на сутність загальних принципів догляду за хворими.

2.  Здатність до використання навичок із забезпечення належних умов догляду за хворими та особами з інвалідністю.

3.  Здатність до використання принципів раціонального харчування хворих та особ з інвалідністю.

4.  Здатність до використання основ деонтології у взаємовідносинах з хворими та особами з інвалідністю.

5.  Здатність до використання в процесі догляду за хворими фізичних факторів лікування та профілактики захворювань внутрішніх органів.

6.  Здатність до використання особливостей догляду за особами, що страждають хворобами шлунково-кишкового тракту та печінки, хворобами органів дихання, хворобами органів кровообігу, хворобами нирок та сечовивідних шляхів, хворобами системи крові, хворобами обміну речовин,  хворобами ендокринної системи,  хворобами суглобів

7.  Здатність до опанування навичок надання першої допомоги при побутових отруєннях, при отруєнні окисом вуглецю, кислотами і лугами, харчовими продуктами, алкоголем, ліками.

Процес вивчення навчальної дисципліни “Здоров’я людини (основи медичних знань, вікова фізіологія, валеологія)” спрямований на формування та оволодіння наступними компетентностями: