Курс «Логоритміка з методикою» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми підготовки першого (бакалаврського) рівня  відповідно до навчального плану спеціальності 016 Спеціальна освіта для денної форми навчання.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є корекція порушень загальної та тонкої довільної моторики у дітей з різними формами мовленнєвої патології засобами логопедичної ритміки.
Програма курсу складається з таких змістових модулів:
Змістовий модуль 1. Загальні питання логопедичної ритміки.
Змістовий модуль 2. Зміст і структура логопедичної ритміки.
На вивчення курсу відводиться 90 години, відповідно 3 кредити ЄКТС.