Програму дисципліни «Практика навчальна (безвідривна)» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми Медіадизайн зі спеціальності 022 Дизайн першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02 Культура і мистецтво 

Предметом дисципліни є вивчення здобувачами освіти особливостей роботи режисера театру та кіно для формування навичок режисерської роботи медіадизайнера в процесі створення відео-контенту. 

Мета навчального курсу: Опанування студентами теорією і практикою режисерської майстерності для будь-якого виду відео-контенту (театр, інтернет-контент, телебачення, кіно), вивчення принципів сучасної роботи режисера та сценариста. Завдання навчальної дисципліни: навчити студентів основам режисури в театрі, на телебаченні, радіо та сфері інших аудіо візуальних мистецтв. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні досягнути таких результатів навчання (компетентностей): 

знати: - проводити репетиційні заходи та елементи режисерської майстерності роботи з сценаристом та акторським складом; - елементи режисерської майстерності роботи з технічним персоналом, що обслуговує режисерську подію (постановку); - теоретичні основи режисури; - теоретичні основи сценарної роботи; - основні етапи та алгоритми роботи з етюдними постановками; - елементи організаційної роботи щодо репетицій та знімального процесу.

 вміти: - використовувати основні положення законодавчих актів і нормативів щодо професійної сфери діяльності; - визначати концепцію мізансцени та ракурсу відеокамери; - організувати простір для роботи технічного персоналу та акторського складу; - обговорення сценарію; - вирішувати сценарій за власним задумом; - робити режисерські розкадровки власного бачення сценарію. 

компетенцій: здатність застосовувати арсенал засобів театрального мистецтва: світло, звук, колір, пластику тіла та руху, композицію, музику, танець, комп’ютерну графіку, та інші техніки художнього перетворення оточуючого середовища; здатність самокритично оцінювати свої творчі здобутки, постійно поповнювати знання, підвищувати професійний рівень; здатність застосовувати основні методи аналізу, опису, порівняння, класифікації, оцінювання творів мистецтва та дизайнерських розробок; здатність організувати практичну та самостійну роботу з дисципліни "Основи режисури» відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці; здатність використовувати інформаційні технології для розв’язання експериментальних і практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи режисури»; здатність до ділових комунікацій у професійній сфері, володіння основами ділового спілкування, навичками роботи в команді; здатність вільно спілкуватися на професійні теми з використанням професійної термінології та графічних засобів; здатність засвоювати наукові та культурні досягнення світової цивілізації; розуміння суті закономірностей процесу відображення оточуючого середовища через призму власного світогляду. 

У процесі засвоєння дисципліни студент має набути таких соціальних навичок (soft-skills): 

 володіти навичками міжособистісної взаємодії; 

 будувати ефективну комунікативну взаємодію із суб’єктами освітнього процесу;

 дотримуватись етичних принципів комунікації та культури у професійній діяльності;  проявляти автономність і відповідальність у професійній діяльності;

 проявляти ініціативність у використанні інноваційних освітніх технологій в освітній діяльності.