Програму вивчення навчальної дисципліни «Живопис» розроблено відповідно до освітньо-професійної програми Графічний дизайн зі спеціальності 022  Дизайн першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 02  Культура і мистецтво.

Предметом вивчення курсу є оволодіння студентами знаннями та технічними прийомами живописної грамоти, опанування колористичними засобами зображення предметного світу та постаті людини для застосування набутих знань у проєктуванні дизайн-об’єктів.

Міждисциплінарні зв’язки:

Забезпечуючі дисципліни: Композиція, Рисунок, Кольорознавство, Пластична анатомія.

Забезпечувані дисципліни: всі дисципліни циклю професійної підготовки.

Мета навчального курсу:

–       формування у майбутнього дизайнера знань з теорії станкового, монументального та декоративного живопису;

–       набуття художньо-естетичного досвіду й оволодіння технічними прийомами живопису;

–        вивчення засобів образно-асоціативного і декоративного переосмислення натури, формально-змістовного поєднання зображення об’єкта та органічного для нього середовища;

–        послідовне становлення професіонала, здатного використовувати набуті знання та навички з дисципліни для вирішення складних творчих завдань в сфері дизайну.

Завдання навчальної дисципліни: надання студентам знань з основ живопису, законів живописної зображувальної грамоти; засвоєння студентами методів роботи з натури, що передбачають живописне рішення та виявлення декоративної основи зображення, технічних прийомів живопису; опанування способів зображення предметного світу та фігури людини, користуючись як класичним реалістичним методом, так і методами, що враховують досягнення мистецтва XXІ століття; вироблення вміння вільно оперувати різними живописними засобами та техніками; формування образотворчої культури та живописної майстерності майбутнього дизайнера