Предметом вивчення курсу є засвоєння абітурієнтами теоретичних знань та практичних навичок рисунку, оволодіння різноманітними графічними матеріалами і техніками рисунку з метою використання отриманих компетенцій у професійній діяльності.

Мета навчального курсу:

–      сприяти забезпеченню рівня академічної освіти, фахових вимог, послідовному становленню професіонала, здатного вирішувати складні творчі завдання в дизайні;

–      надання студентам знань з основ рисунка, законів лінійної та повітряної перспективи, розподілу світлотіні на формі, пластичної анатомії людини, композиції;

–      засвоєння теоретичних знань, навичок у зображенні предметного світу та людини;

–      виробити вміння вільно виражати свою думку різними графічними засобами та техніками.

Завдання навчальної дисципліни:

Основним  завданням дисципліни є засвоєння студентами наступних методів роботи над рисунком з натури:

–      метод схематизації (орієнтування по координатам, умовне узагальнення об’ємної форми, застосування допоміжних побудов);

–      метод порівнянь (зіставлення пропорцій, вивчення законів світлотіні, прийом співвідношень);

–      метод конструктивно-просторового аналізу форми;

–      метод образного узагальнення;

метод образного аналізу (визначення суттєвих типових рис та явищ оточуючої дійсності та відображення їх в конкретно-чуттєвій формі).